PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG:


NEJ TIL OMSKÆRING AF BØRN
- BÅDE PIGER OG DRENGE
- JA TIL SEKSUEL INTEGRITET
!!!

Der har i 2002-2003 været en berettiget aviskampagne mod omskæring af piger. Debatten har været fulgt op af forskellige politiske initiativer til at sikre pigerne mod omskæring. Debatten blev siden vinteren 2002 fulgt op af en debat om omskæring af drenge, men få politikere tager tilsyneladende alvorligt at den religiøse-rituelle omskæring af drenge er en lige så barbarisk, krænkende og lemlæstende skik som omskæring af piger. Al omskæring af børn - piger såvel som drenge - er krænkelse af børnenes kroppe, integritet, seksualitet og menneskerettigheder, og hvor omskæringen ikke er medicinsk begrundet, burde den være strafbar efter straffelovens § 245. Jvnf. cand. jur. Lene Ravns artikel
(Kriminalistisk årbog 1998).

Principielt og rent funktionelt er der ingen forskel på den religiøse-rituelle omskæring af piger, hvor man blot fjerner forhuden (sunna) og den hvor man fjerner forhuden på drenge. Bortset fra at indgrebet er af større omfang på drenge. Der er i begge tilfælde tale om lemlæstelse af børnene - den aktuelle juridiske tilstand hvor kun omskæringen af pigerne er strafbar er med andre ord inkonsekvent.

Penis forhud er et meget vigtigt føleorgan med langt større følsomhed end selve penis' hoved. Ved omskæring fjernes 40-50 % af følenervenes ender og når forhuden fjernes bliver huden på penishovedet tykkere og dermed mindre følsomt. (British Journal of Urology).

Der bliver fra nogle få sider f.eks. Blum
(Politiken 24/11/02) argumenteret med at omskæring af drenge skulle forebygge forskellige sygdomme, men som overlæge på Urologisk Afdeling på Herlev Sygehus, Thomas Gerstenberg siger til Politiken (20/11/2002): "Principielt er der ingen grund til at omskære drengebørn selv om risikoen for peniscancer nedsættes, så er sygdommen i forvejen så sjælden, at gevinsten er minimal." Jvnf. læge Katrine Søe: Rituel omskæring af drengebørn. (UFL) (Se desuden Explaining Claims of Medical Benefits fra CIRCUMCISION RESOURCE CENTER)

Det vil svare til, at vi alle som spæde får næsen skåret af for at forebygge forkølelse senere hen livet.

Blum og andre hævder, at omskårne mænd har mindre sandsynlighed for at blive smittet med hiv/aids, hvilket nogle undersøgelser viser. Andre undersøgelser viser, at det tværtimod er sådan, at mænd der er omskåret har en forøget risiko for at blive smittet. Jnvf. Circumcised men are at greater risk of HIV infection, INTERNATIONAL JOURNAL OF STD & AIDS, Volume 10, Pages 8-16, January 1999 og Circumcision Status, HIV Infection and AIDS, CIRP. Under alle omstændigheder kan omskårne mænd sagtens smittes med kønssygdomme, og det bedste middel mod hiv/aids er at dyrke beskyttet sex med kondom.

Det hævdes af f.eks. Blum
(Politiken 24/11/02) og Bentow (Politiken 25/11/02), at omskæringen af drenge er en harmløs foreteelse, fordi drengene omskæres som spæde, og at lemlæstelsen ingen betydning har for drengene senere hen. Blum & Bentow gør sig skyld i den anakronistiske antagelse, at fordi børnene er spæde, når lemlæstelsen foretages, så er den ikke traumatiserende*. Psykiske og fysiske traumer kan opstå på hvilket som helst tidspunkt i livet. Jeg skal henvise til læge Steen Axel Hertel: Forebyggelse og behandling af smerter hos nyfødte børn. (UFL), hvor af det fremgår at spædbørn og præmature børn er mere smertefølsomme end børn der er ældre. Jeg skal desuden bl.a. henvise til den overvejende jødiske side CIRCUMCISION RESOURCE CENTER samt JEWS AGAINST CIRCUMCISION. (Se iøvrigt denne billeddokumentation af omskæring af en spæd dreng i USA)

* Den jødiske psykolog Siegmund Freud udviklede en teori om kastrationsangst - drengens angst for at faderen skulle fjerne hans kønsorganer. Mange af Freuds klienter var mandlige jøder, og det kan ikke undre, at han blandt dem fandt belæg for sin teori. En teori som siden er forkastet af andre psykologer, der formentligt ikke havde mandlige jøder som klienter.

Da der findes meget dansk materiale på internettet om omskæring af piger, har jeg her koncenteret mig om at samle materiale om omskæring af drenge. Og der skal ikke herske nogen tvivl - det er NEJ TIL OMSKÆRING AF BØRN - BÅDE PIGER OG DRENGE - JA TIL SEKSUEL INTEGRITET !!!.

Hvis nogen af religiøse-rituelle grunde ønsker sig en omskæring skal det være frivilligt at få den foretaget efter det fyldte 18 år. Gud har nok tid til at vente på amputationen. Inden for jødedommen findes der iøvrigt et alternativt navngivningsritual uden lemlæstelse af drengene - Brit Shalom.

Har du viden om sider på internettet eller artikler som omhandler omskæring af børn, som ikke er oplistet her på siden, så send mig en email
(gerne anonymt).
(Som tiden er gået er en lang række avisartikler ikke længere umiddelbart tilgængelige på internettet 09.05.07)

PER HOLM KNUDSEN
PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG
(+45) 86 96 20 03
Email: Klik her!


Læs osse min kommentar om
Omskæring af drenge og den juridiske inkonsekvens !!!


Straffelovens §245:
Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 4 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed.
Stk. 2. Den, som uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 4 år.Omskæring af kvinder
Sunna: Fjernelse af forhuden omkring klitoris.
Clitoridectomy: Fjernelse af klitoris.
Excision: Fjernelse af klitoris og de indre kønslæber.
Infibulation: Fjernelse af klitoris og de indre og ydre kønslæber, Herefter syes huden sammen, så der kun er et lille hul tilbage, så urin og menstruationsblod kan komme ud.
Kilde: Information (22/11/2002)

ForhudsgudI Information kan du finde indlæg i omskæringsdebatten i Informations arkiv (Kræver abonnement)

Inkonsekvens
Hvorfor er det tilladt at omskære små drenge, men forbudt at klippe halen af en hundehvalp?
Jan Krag Jacobsen, Farum - i læserbrev i Information 18/11/2002
Lau Sander Esbensen har skrevet en meget grundig og velargumenteret kronik: Omskæring - en halv debat
(Politiken 20/11/2002) (Læs den og bliv klogere, phk)
(Rettelse: Omskæring - I min kronik d. 20/11/2002 kom der en faktuel fejl med, som kan skabe lidt forvirring. Den "mildeste" form for omskæring af piger (Sunna) indebærer ikke at de store kønslæber fjernes (som jeg skriver i kronikken), men går ud på at fjerne forhuden på clitoris. Udført mest lempeligt, forbliver clitoris intakt. Denne form for omskæring svarer medicinsk set fuldstændig til mandlig omskæring. Denne korrektion ændrer hverken ved argumenterne eller konklusionen i min kronik, men præciserer blot grundlaget for den. Lau Sander Esbensen)


Omskæring kun rituelt
Når omskæringer af drenge overhovedet er blevet indflettet i nogen religion, bl.a. i jødedommen, hænger det sammen med, at en for snæver forhud, som ca. fem procent har, tit gav infektioner, og da man for 3.000 år siden, da Mosesbøgerne blev skrevet, ikke havde penicillin eller antibiotika, kunne det være en meget smertefuld og langvarig infektion, der kunne sprede sig og derfor jævnligt medførte døden. Derfor var der dengang en vis fornuft i et sådant indgreb, selv om det ødelagde en stor del af følsomheden og dermed af sexfornøjelsen. Men det er der ikke længere, nu er det kun rituelt.
Hvis man nu om stunder er nødt til at operere for en alvorlig forhudsforsnævring, foretager man typisk kun en "halv'" omskæring, så bageste halvdel af penishovedet stadig er beskyttet af forhuden, så en betydelig del af følsomheden bevares.

Niels F. Hermannsen, Virum - i læserbrev i Politiken 08/12/2002


Foreningen mod Drengeomskæring
Har artikler om skæring af drenge

Også mandlig omskæring gør nas
Henning Rode mener (18.11.) ikke, at man kan sammenligne den muslimske kvindelige omskæring med den mandlige jødiske. Hvor ved han det fra? Har han, som jeg har, prøvet det?
Kjeld Koplev, Holte - i læserbrev i Politiken 20/11/2002


Omskæring
"Det helt centrale punkt ved mandlig omskæring er, at der ved indgrebet sker en ændring af mænds seksualitet for resten af deres liv", skriver antropolog Bjarne Flou. Han mener, at man derfor med rette kan spørge, om der ikke har været en mening i, at naturen har udstyret penis med forhud. Han påpeger, at efter en vellykket operation kan følsomheden på glansen nedsættes betydeligt og undertiden helt forsvinde. Desuden mister penis evnen til at danne det naturlige smørstof smegma. Bjarne Flou mener derfor, at man bør se bort fra kulturelle, historiske og religiøse argumenter i debatten om omskæring af drengebørn. I Danmark burde omskæring af drengebørn forbydes, og det burde overlades til det enkelte myndige individ selv at tage stilling til en eventuel omskæring på baggrund af ’informeret’ samtykke.

Kristeligt Dagblad, 15. 12/12/03


Rituelt
Jeg vil gerne tilslutte mig den kritik, som anfører det dobbeltmoralske i overhovedet ikke at anfægte omskæring af drenge. Hvis omskæring af piger er et overgreb på børns rettigheder, er rituel omskæring af drengebørn også et overgreb.

Der er en lang række undersøgelser fra USA og England, som dokumenterer vidtrækkende risici og komplikationer forbundet med omskæring af drengebørn selv når den er foretaget under sterile forhold i hospitalsregi i Vesten. Op til 12 pct. af alle drenge, der er blevet omskåret i USA, oplever senere i livet en række komplikationer. Som det angives i en række medicinske artikler (bl.a. refereret i Ugeskrift for Læger, 2001: 8, 1039-1230), er forhuden et rigt innerveret føleorgan med stor sensibilitet. Fjernes det, nedsættes følsomheden ved samleje. Herudover er der bivirkninger som smerter, blødning, (urinvejs)infektioner, arvævsdannelse, impotens osv. I USA blev ca. 60 pct. af alle drengebørn omskåret i 1996. Raten er nu faldende blandt ikke-jøder og ikke-muslimer på grund af ny medicinsk viden.

Når man tager alle de tilsyneladende upåagtede (i hvert fald her til lands) konsekvenser af omskæring af drenge i betragtning, når omskæring af piger betragtes som et overgreb på børns rettigheder ja, så er det stærkt dobbeltmoralsk ikke også at betragte omskæring af drenge på samme måde. Yderligere dokumentation vedr. omskæring af drenge kan findes på www.cirp.org/library/disease

Margrethe Silberschmidt, lektor, Ph.D. Panum Instituttet, KØbenhavns Universitet - i læserbrev i Weekendavisen 06-12/12/2002

Etisk advarsel mod omskæring af drenge

"Jeg ville også være imod, hvis læger blev bedt om at pierce spædbørn", siger formanden for Etisk Råd, Ole Hartling.

Rituel omskæring af muslimske drenge er et overgreb på umyndige spædbørn, som ikke har noget med almindeligt lægearbejde at gøre. Derfor bør samfundet heller ikke tilbyde gratis omskæringer.

Det mener formanden for Etisk Råd, overlæge Ole Hartling.

"Jeg ved, at man kan blive beskyldt for kulturel intolerance og racisme ved at sige sådan nogle ting. Men jeg ville sige det samme, hvis folk kom og ville have læger til at pierce deres spædbørn. At mandlig omskæring er en gammel tradition betyder efter min mening ikke, at man ikke kan tænke nyt om emnet."

Etisk Råd har ikke behandlet emnet, og Ole Hartling understreger derfor, at han udtaler sig på egne vegne:

"Indgrebet er ganske vist lille - men ikke uskyldigt. Selv på hospitaler sker der komplikationer, så spørgsmålet er, om læger skal medvirke til at underkaste et lille barn en risiko, når der ikke er tale om sygdom. Men hvis man fastholder, at omskæring af drenge skal være lovligt, bør det offentlige ikke dække udgifterne."

Ole Hartling i Berlinske Tidende, 23. januar 2003Forbyd omskæring af drenge ASSOCIATION for GENITAL INTEGRITY (DAGENS MEDICIN 19/12/2002)

Læge Morten Frisch: Forhudsamputation: Danmark bryder Børnekonventionen

Hvert år får næsten 500 raske drenge foretaget forhudsamputation alene i København, og tallet er stigende. Ifølge Justitsministeriet er indgrebet straffrit, selv om Danmark i forhold til FN’s børnekonvention har forpligtet sig til både at sikre børn den højest mulige sundhed og forhindre alle former for fysiske og psykiske overgreb.

”Jeg mener, at forhudsamputation er et overgreb mod det enkelte barn. Hvis en nyreligiøs bevægelse krævede rituel amputation af nederste del af øreflipperne på sektmedlemmers børn som tegn på medlemskab af sekten, ville vi fare ud med bål og brand og kræve beskyttelses-foranstaltninger”, siger læge Morten Frisch i det nye nummer af ’etcetera. Nyhedsbrevet om integration og det flerkulturelle Danmark’, som udgives af Mellemfolkeligt Samvirke.

”Med ratificeringen af FN’s Konvention om barnets rettigheder forpligtede Danmark sig i 1991 til at sikre børn mod alle former for fysiske og psykiske overgreb samt at afskaffe praktikker, som er skadelige for børns sundhed. Hvor længe kan vi endnu - med Børnekonventionen i hånden - godtage, at raske drenges forhud amputeres med fysiske og psykiske men til følge”, spørger Morten Frisch, der understreger, at han ikke tager afstand fra rituelle eller kosmetiske operationer. Men han mener, at operative indgreb, som ikke er behandlingskrævende, må vente til børnene er store nok til selv at bestemme:

”Mit udgangssynspunkt i denne debat er, at amputationer og andre operative indgreb på børn alene bør kunne finde sted, når der foreligger behandlingsindikation. Der bør kunne skaffes konsensus om, at det her i landet ikke under nogen omstændigheder kan anses for en operationskrævende sygdom at have naturlige kønsorganer. Uanset barnets køn, indvandrerbaggrund eller om de forældreforanstaltede operationer finder sted med henvisning til religion, traditioner, eller urigtige påstande om store hygiejnemæssige fordele.”

Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune er fra i år ophørt med at dække udgifterne på 1.200 kr. per rituel omskæring af drenge. I Justitsministeriet opfattes indgrebet fortsat som straffrit, hvis det foretages af en læge og med det fornødne samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.

Læs hele analysen i Mellemfolkeligt Samvirkes blad etcetera.


Circumcision is Sexual Abuse
The circumcision of baby boys is not the harmless, medically necessary procedure that we have been led to believe. In reality, infant circumcision is the excruciatingly painful and medically unnecessary mutilation of a baby's genitals. It inflicts serious physical and psychological injuries that last a lifetime.
The foreskin, more properly called the prepuce, is a fold of skin that covers the glans, or head, of the intact penis. It protects the very sensitive glans and is extremely sensitive itself. Circumcision is the amputation of the prepuce from the penis.

CIRCUMCISION INFORMATION CENTER
Omskæring af mænd rammer sexlivet, Politiken 7. september 2011

Tysk domstol stempler omskæring som vold, Politiken 26. juni 2012

Sex & Samfund: Omskæring er ikke et ligegyldigt snuptag med en skalpel, Politiken 17. juli 2012

Ny dansk forskning: Omskæring af drenge kan have alvorlige følger, Politiken 18. juli 2012

Kjeld Koplev: »Det er det rene tortur«, Politiken 18. juli 2012

Christian Graugaard: Grabberne væk fra forhuden! Politiken 31. august 2012


Andre aviser har formentligt osse skrevet om omskæring. Du kan finde en oversigt over dagblade her i MediaVejviseren


PROTESTER:

Ønsker du at protestere mod omskæring af både drenge og piger kan du f.eks. sende en email til justitsministeren på jm@jm.dk

og/eller til indenrigs- og sundhedsministeren på im@im.dk

NEJ TIL OMSKÆRING AF BØRN - BÅDE PIGER OG DRENGE - JA TIL SEKSUEL INTEGRITET
!!!

mskæring


(Du kan f.eks. kopiere ovenstående tekst og sætte ind i din email)

(Ovenstående skilt har Hugh Young, New Zealand lavet og sendt til mig. Thank you Hugh. Mange tak for det. Skiltet er til fri afbenyttelse på din hjemmeside. Brug det!)

På internettet kan du bl.a. finde disse sider og adskillige af dem har mange links til andre sider mod omskæring.

Danske sider:

Læge Morten Frisch: Operationer på børns raske kønsorganer - hvor længe endnu? (Ugeskrift for læger) (14. november 2002)

Lægeforeningens Etiske Udvalg om Omskæring af drenge (8. januar 2001)

Læge Katrine Søe: Rituel omskæring af drengebørn, Ugeskrift for læger (19. februar 2001 nr. 8)

Steen Axel Hertel: Forebyggelse og behandling af smerter hos nyfødte børn: Ugeskrift for læger (2002, 164)
(
International konsensusrapport: Nyfødte og præmature børn er mere følsomme for smerter og smerters følger på længere sigt end ældre børn.)

Christian Andersen: Et spørgsmål om anstændighed, Ugeskrift for læger

Sundhedstyrelsen: Forebyggelse af omskæring af piger

Forskningsass., cand.jur. Lene Ravn: Omskærelse i strafferetten (Kriminalistisk årbog 1998)(Grundig juridisk artikel mod omskæring af drenge og piger)(PDF-fil 63 kb)

Omskæring af drenge, Barnets Valg

Forbyd omskæring af drenge under 18 år, Dagens Medicin, nr.35, 24. november 2004

Foreningen mod DrengeomskæringSvenske sider:

MANLIG OMSKÄRELSE – EN RELIGIÖS RIT ELLER ETT ÖVERGREPP?


Engelsksprogede sider:

How the Foreskin Works (animation) (The Intactivism Pages)

Anatomy of the Intact Penis (The Intactivism Pages)

Glossary of the Foreskin (Penis' anatomi) (The Intactivism Pages)


National Organization of Circumcision Information Resource Centers
(NOCIRC)

NOCIRC is a non-governmental organization (NGO) in Roster status with the
Economic and Social Council of the United Nations. NOCIRC is a non-profit educational organization committed to securing the birthright of male and female children and babies to keep their sexual organs intact.

NOCIRCDOCTORS OPPOSING CIRCUMCISION (D.O.C.)

Circumcision Information Resource CentreCIRCUMCISION RESOURCE CENTER
Based on a review of medical and psychological literature and our own research and experience, we conclude that circumcision is not advisable.

Ronald Goldman, Ph.D.: CIRCUMCISION: THE HIDDEN TRAUMA
How an American Cultural Practice Affects Infants and Ultimately Us All

JEWS AGAINST CIRCUMCISION (JAC)
We are educated and enlightened Jews who realize that the barbaric, primitive, torturous, and mutilating practice of circumcision has no place in modern Judaism.

JEWS AGAINST CIRCUMCISION

Brit Shalom Celebrants
Brit Shalom is a non-cutting naming ceremony which replaces Brit Milah (ritual circumcision) for newborn Jewish boysIn Memory of the Sexually Mutilated Child
Side med mange artikler og links blandt andet til billeddokumentation, hvorfra de to billeder herunder er hentet.

In Memory of the Sexually Mutilated Child/Index


Klik på billederne for at se dem større med tekstforklaring (eng)Paul M. Fleiss, MD: Where Is My Foreskin? The Case Against Circumcision

P. M. Fleiss, F M Hodges, R S Van Howe: Immunological functions of the human prepuce

The Association for Genital Integrity


Stop Infant Circumcision SocietyYou are going to do what to my penis!?


NOHARMM - National Organization to Halt the Abuse and Routine Mutilation of Males

We men are increasingly aware that medical and parental ignorance of male genital anatomy & function perpetuates circumcision customs.
Living with the long-term physical and psychological consequences of a surgery that we did not choose, we have both a right and a responsibility to oppose a practice that has harmed us and continues to harm innocent children.

Tim HammondGenital Integritet
© 1998 NOHARMMCircumcised men are at greater risk of HIV infection, INTERNATIONAL JOURNAL OF STD & AIDS, Volume 10, Pages 8-16, January 1999.


Intactivism Pages

Circumcision and HIV. Intactivism Pages.Circumcision Information and Resource Pages (CIRP)

Circumcision Status, HIV Infection and AIDS, CIRP

Hygiene, Disease, and Circumcision, CIRP
The Paediatrics & Child Health Division, The Royal Australasian College of Physicians (RACP): Routine Circumcision of Normal Male Infants and BoysForeskin far from useless, HSC pathologist says


På internettet findes der desuden en overvældende antal sider om mulighed for gendannelse af forhud, her er et par stykker (søg på Google på "Foreskin Restoration")

Nonsurgical Foreskin Restoration

Foreskin Restoration Chat. Largest Foreskin Restoration Resources, Information Site for Circumcised Men about Restoring on the Net.- Foreskin restoration forums, live foreskin restoring support chat

Foreskin Restoration
Til hovedsiden - psyx.dk

Til PSYKE & SEX

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: rituell, omskjæring, gutter, legeetikk, pojke, könsstympning, OMSKÄRELSE, förhud, forhud, circumcicio, circumcision, omskaerelse, omskaering, omskjaerelse, omskjaerning, omskjæring, omskuren, omskärelse, omskæring
Senest opdateret 12. oktober 2013